วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ผลการประเมินภายนอกครั่งที่ 1

ระดับก่อนประถมศึกษา

มาตรฐษนที่ 1 ดี
มาตรฐานที่ 4 ดี
มาตรฐานที่ 5 พอใช้
มาตรฐานที่ 6 พอใช้
มาตรฐานที่ 9 ดี
มาตรฐานที่ 10 ดี
มาตรฐานที่ 12 ดี
ระดับประถมศึกษาด้านนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 ดี
มาตรฐานที่ 4 พอใช้
มาตรฐานที่ 5 พอใช้
มาตรฐานที่ 6 พอใช้
มาตรฐานที่ 9 ดี
มาตรฐานที่ 10 ดี
มาตรฐานที่ 12 พอใช้

ด้านผู้บริหาร

มาตรฐานที่ 13 ดี
มาตรฐานที่ 14 พอใช้
มาตรฐานที่ 18 พอใช้
มาตรฐานที่ 20 ดี
มาตรฐานที่ 25 พอใช้

ด้านครู

มาตรฐานที่ 22 พอใช้
มาตรฐานที่ 24 ดี

ไม่มีความคิดเห็น: